Sửa post type portfolio của theme

Thảo luận trong 'Hỗ trợ về mã nguồn, code' bắt đầu bởi tipi.vn, 19/3/16.

 1. tipi.vn

  tipi.vn Member

  Bài viết:
  212
  Đã thích:
  15
  Mình hiện đang xây dựng web
  Mã:
  http://thuvien.acaramia.com
  với theme Rose nhưng phần portfolio thì đường link lúc nào cũng là:
  Mã:
  http://thuvien.acaramia.com/portfolio/xxxxx
  Mình biết được nó là post type nhưng không tìm thấy chỗ nào để sửa nó cả. Mong mọi người giúp đỡ.
  Đây là theme nó đây ạ:
  http://themeforest.net/item/rose-minimalist-agency-architecture-blog-theme/14800183

  Mình tìm được file cần sửa rồi nhưng không biết sửa như thế nào, sửa tới sửa lui đều lỗi cả

  Mã:
  <?php
  /*
  Plugin Name: Rose Portfolio
  Plugin URI: http://wiloke.net
  Description: Rose Portfolio
  Version: 1.0
  Author: Love - Wiloke Team
  Author URI: http://wiloke.net
  */
  if (!defined('ABSPATH')) {
   die("You don't have sufficient permission to access this page");
  }
  
  define('ROSE_PORTFOLIO_URL', trailingslashit(plugins_url('', __FILE__)) );
  define('ROSE_PORTFOLIO', '1.0');
  define('ROSE_ADMIN_CORE_DIR', trailingslashit(get_template_directory_uri().'/core'));
  
  if (!class_exists('rose_plugin_portfolio')) {
    
    class rose_plugin_portfolio {
  
       public function __construct() {
         add_action('init', array($this, 'rose_register'));
         add_shortcode( 'rose_shortcode_portfolio', array($this, 'shortcode_render') );
        add_action('vc_before_init', array($this, 'rose_vc_map'));
        add_action( 'wp_ajax_rose_ajax_portfolio', array($this, 'ajax_loadmore' ));
        add_action( 'wp_ajax_nopriv_rose_ajax_portfolio', array($this, 'ajax_loadmore' ));
        add_action( 'wp_ajax_ajax_like', array($this, 'ajax_like' ));
        add_action( 'wp_ajax_nopriv_ajax_like', array($this, 'ajax_like' ));
        add_action( 'wp_enqueue_scripts', array($this, 'enqueued' ) );
       }
  
      //REGISTER PORTFOLIO
      public function rose_register() {
  
        // Register post type portfolio
        $labels = array(
          'name' => esc_html__('Portfolio', 'rose'),
          'singular_name' => esc_html__('Portfoli', 'rose'),
          'all_items' => esc_html__('All Portfolio', 'rose'),
          'add_new' => esc_html__('Add Portfolio', 'rose'),
          'add_new_item' => esc_html__('Add Portfolio', 'rose'),
          'edit_item' => esc_html__('Edit Portfolio', 'rose'),
          'new_item' => esc_html__('New Portfolio', 'rose'),
          'view_item' => esc_html__('View Portfolio', 'rose'),
          'search_items' => esc_html__('Search Portfolio', 'rose'),
          'not_found' => esc_html__('No Portfolio found', 'rose'),
          'not_found_in_trash' => esc_html__('No Portfolio found in Trash', 'rose'),
          'parent_item_colon' => ''
        );
  
         $args = array(
          'labels' => $labels,
          'public' => true,
          'publicly_queryable' => true,
          'show_ui' => true,
          'query_var' => true,
          'rewrite' => true,
          'has_archive' => true,
          'capability_type' => 'post',
          'show_in_nav_menus' => false,
          'hierarchical' => false,
          'exclude_from_search' => true,
          'menu_position' => 21,
          'menu_icon' => 'dashicons-portfolio',
          'supports' => array('title','editor','thumbnail', 'page-attributes')
         );
  
         register_post_type('portfolio', $args);
  
         $labels = array(
          'name' => 'Categories',
          'singular' => 'Categories',
          'menu_name' => 'Categories'
         );
  
         $args_taxonomy = array(
          'labels'           => $labels,
          'hierarchical'        => true,
          'public'           => true,
          'show_ui'          => true,
          'show_admin_column'     => true,
          'show_in_nav_menus'     => false,
          'show_tagcloud'       => false,
         );
  
         register_taxonomy('category-portfolio', 'portfolio', $args_taxonomy);
      }
  
      public function rose_vc_map() {
        $cats = $this->rose_terms();
  
        vc_map( array(
          'name'      => esc_html__('Rose Portfolio', 'rose'),
          'base'      => 'rose_shortcode_portfolio',
          'category'    => esc_html__('Rose', 'rose'),
          'admin_enqueue_js' => array(ROSE_ADMIN_CORE_DIR .'visual/assets/js/script.js'),
          'params'    => array(
  
            array(
              'type' => 'dropdown',
              'heading' => esc_html__( 'Style', 'rose' ),
              'param_name' => 'style',
              'std'      => 'style1',
              'value' => array(
                esc_html__( 'Modern', 'rose' ) => 'style1',
                esc_html__( 'Grid', 'rose' ) => 'style2',
                esc_html__( 'Masonry', 'rose' ) => 'style3',
              ),
              'description' => esc_html__( 'Option select style portfolio.', 'rose' ),
            ),
  ....
    
   
  Đang tải...
 2. thanh_huong

  thanh_huong Member

  Bài viết:
  450
  Đã thích:
  59
  cái này tốt nhất bác vào mấy diễn đàn wordpress mà hỏi cho nhanh, hầu hết anh em ở đây không biết sâu về code thế đâu
   
 3. tipi.vn

  tipi.vn Member

  Bài viết:
  212
  Đã thích:
  15
  Mình có qua bên thạch phạm, rồi hỏi mấy cái nhóm skype của mình mà không ai hướng dẫn hết :(
   
 4. duocus

  duocus Member

  Bài viết:
  67
  Đã thích:
  4
  sửa lại định nghĩa ở dòng
  'rewrite' => true,
  thành
  'rewrite'=> array(
  'slug'=>'mtp_sontung'
  )

  nói chung nếu đơn giản thì như vậy là xong, trong trường hợp post type portfolio của bạn còn có nhiều tuỳ biến khác, vd như ajax get nội dung, filter, tìm kiếm v..v thì tốt nhất ko rành code ko nên sửa lại, mà có rành đi nữa sửa cũng rất mất công.
   
 5. quanghnn

  quanghnn Member

  Bài viết:
  446
  Đã thích:
  32
  vô diễn đàn wordpress đi bạn ơi chứ ở đây toàn dân seo là chính thì mấy ai giúp được bác
   
Đang tải...
Đang tải...