http

Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến http. Đọc: 599.

HTTP (Tiếng Anh: HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong năm giao thức chuẩn về mạng Internet, được dùng để liên hệ thông tin giữa Máy cung cấp dịch vụ (Web server) và Máy sử dụng dịch vụ (Web client) là giao thức Client/Server dùng cho World Wide Web-WWW, HTTP là một giao thức ứng dụng của bộ giao thức TCP/IP (các giao thức nền tảng cho Internet).
Ví dụ như muốn xem trang mạng của Wikipedia Tiếng Việt, nhập vào ô địa chỉ dòng lệnh sau: http://vi.wikipedia.org.

  Recent Content Tagged With http

 1. schange2019
 2. triemdeptrai
 3. tmawindow
 4. huynq.231
 5. ujetmedia
 6. anh dong
 7. Tien HTP
 8. nhanseo3
 9. Kysybongdemictu
 10. sonle3010
 11. trimuncoc
 12. Hải Thiện
 13. LTG
 14. dinhthanh6020
 15. future
 16. ichiase24h
 17. Bluesky
Đang tải...